święto sportu, radości i więzi rodzinnych

Kto moze wziąć udział?

W Imprezie może wziąć udział każdy bez względu na wiek i płeć po wcześniejszej pełnej rejestracji, która nastąpi przed dniem Imprezy oraz po wniesieniu opłaty startowej. W przypadku osób niepełnoletnich dodatkowo wymagane jest pisemne oświadczenie rodzica lub opiekuna wyrażające zgodę na udział w Imprezie.

Reprezentację rodzinną stanowią minimum dwie osoby w tym dziecko i jest to jedyne kryterium uczestnictwa.

Do drużyny mogą należeć: małżeństwa, pary lub jeden rodzic z dziećmi, dziadkowie z wnukami, rodzeństwa i inni.

Nie ma granicy wiekowej, w Biegu z wózkiem może wziąć udział każdy. Najważniejsza jest radość, wspólna zabawa i spędzanie czasu.

Warunkiem uczestnictwa jest rejestracja na stronie www.biegzwozkiem.pl

Każdy uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem Imprezy i przestrzegać go.

Regulamin znajduje się w biurze Organizatora przy ul. Ciołka 30, 01-432 Warszawa i na stronie internetowej www.biegzwozkiem.pl

Wszyscy uczestnicy biorący udział w Imprezie muszą zostać zweryfikowani w Biurze Organizatora. Biuro będzie czynne w dni powszednie od 9-17 przy ul. Ciołka 30, 01-432 Warszawa. Biuro zawodów znajdować się będzie również w dniu Imprezy przy Parku Fontann.